Právne oznámenie

Údaje podnikateľa podľa § 3a ods. 3 Obchodného zákonníka:

Obchodné meno podnikateľa: Wörwag Pharma Slovensko s. r. o.
Sídlo: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 53 090 683
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 145570/B
(ďalej len „Prevádzkovateľ")

T: +421-2-44889920
Email: info(at)woerwagpharma.sk

DIČ: 2121301996
IČ DPH: SK2121301996

Súhlas s týmto právnym oznámením

Váš prístup na túto webstránku a jej používanie podliehajú pravidlám a podmienkam uvedeným v tomto Právnom oznámení. Vstupom na našu webstránku a jej následným prehliadaním vyjadrujete Váš súhlas s týmto právnym oznámením.

Obsah webstránky

Informácie o výrobkoch uvedených na tejto webstránke vypracúva a poskytuje Prevádzkovateľ. Zverejnené informácie majú výlučne informačný charakter a nie sú určené na to, aby poskytovali kompletné lekárske alebo farmaceutické informácie. Niektoré z uvedených výrobkov možno získať iba na základe lekárskeho predpisu a v prípade existencie akýchkoľvek zdravotných ťažkostí na Vašej strane, odporúčame bezodkladnú návštevu lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Informácie zverejnené na našej webstránke za žiadnych okolností nepredstavujú lekársku diagnostiku ani rady týkajúce sa liečby pacientov resp. akýchkoľvek ochorení.

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že uverejnený obsah je aktuálny, správny, úplný alebo užitočný, a preto Vám odporúča náležite zvážiť mieru v akej sa na obsah webstránky spoliehate.

Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na webstránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za webstránky tretích strán, ktoré obsahujú odkazy na našu webstránku, a rovnako nie je zodpovedný za žiadne iné subjekty odkazujúce na túto webstránku.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy z našej webstránky na iné webstránky a taktiež vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za presnosť alebo legálnosť obsahu takýchto webstránok.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť, ak z nejakého dôvodu webstránka nie je dostupná počas akéhokoľvek časového obdobia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prístup na túto webstránku pozastaviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty alebo škody, ktoré Vám vzniknú v dôsledku akejkoľvek miery dôvery vloženej do materiálov a informácií zverejnených na tejto webstránke.

Autorské práva a ochranné známky

Obsah tejto webstránky je chránený autorským právom. Na reprodukciu, úpravu, spracovanie a akýkoľvek spôsob použitia, najmä grafiky, textu, loga, obrázkov, atď. je potrebný písomný súhlas spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., do skupiny ktorej patrí aj Prevádzkovateľ. Použité názvy výrobkov alebo spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami alebo značkami.

Používaním tejto webstránky nezískavate žiadne licenčné práva, ako ani žiadne iné práva duševného vlastníctva k tejto webstránke ani jej časti.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto Právne oznámenie kedykoľvek revidovať, pričom sa zaväzuje vždy informovať používateľov o účinnosti nových pravidiel a podmienok priamo na webstránke.

Toto právne oznámenie sa riadi a vykladá v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.